ข้อแนะนำการใช้บริการ|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Guidelineข้อแนะนำการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ GOLF MEETS โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อแนะนำการใช้บริการด้านล่างนี้

ข้อที่ 1 (การปิดเว็บไซต์ และการเปลี่ยนแปลง การลบคอนเทนต์)

GOLF MEETS อาจปิดเว็บไซต์ชั่วคราวเนื่องจากการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนแปลง หรือลบคอนเทนต์โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากเกิดความเสียหายอย่างใดแก่ลูกค้าจากกรณีนี้ ทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
GOLF MEETS ไม่รับประกันระยะเวลาและความต่อเนื่องของการปรับปรุงข้อมูลคอนเทนต์ต่าง ๆ ทั้งที่ผู้ให้บริการเป็นผู้นำเข้าเว็บไซต์หรือได้รับมาจากบุคคลที่สาม และคอนเทนต์ที่ GOLF MEETS เป็นผู้นำเข้าเว็บไซต์อาจถูกระงับ เลื่อนกำหนด หรือหยุดการให้บริการในกรณีที่ผู้ให้บริการมีความจำเป็น ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องหรือเคลมต่อการ GOLF MEETS ได้

ข้อที่ 2 (ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สิน)

ผู้ครอบครองลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของ GOLF MEETS คือผู้รับผิดชอบการบริหาร GOLF MEETS
ข้อมูลคอนเทนต์ภายใน GOLF MEETS รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินของกลุ่มข้อมูลเหล่านั้น
(หมายรวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นของผู้รับผิดชอบการบริหาร และมีคอนเทนต์บางอย่างภายในเว็บไซต์ GOLF MEETS ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายการออกแบบ

ข้อที่ 3 (ห้ามก๊อปปี้และใช้ประโยชน์คอนเทนต์ในเชิงพาณิชย์)

GOLF MEETS ห้ามลูกค้าทำการก๊อปปี้ เปิดเผย นำส่ง แจกจ่าย มอบให้ ให้ยืม แปล ลอกเลียน ยินยอมให้ใช้ นำไปเผยแพร่ต่อ ใช้งานซ้ำ ฉาย จัดแสดง พิมพ์ ยินยอม สร้างหรือส่งมอบหรือจำหน่ายผลงานดัดแปลง จากคอนเทนต์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ GOLF MEETS โดยมิได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบการบริหารของ GOLF MEETS ก่อน
อนึ่ง กรณีที่ลูกค้าผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อแนะนำการใช้งานนี้ ให้ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับในสิทธิ์ของ GOLF MEETS ในการให้หยุดการกระทำอันฝ่าฝืนและสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยเป็นมูลค่าเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำอันฝ่าฝืนนั้นอยู่ก่อนแล้ว

ข้อที่ 4 (การตกลงซื้อขายกับเจ้าของโฆษณา)

ความรับผิดชอบต่อการชำระเงินค่าสินค้า ตกลงเงื่อนไขสัญญา ประกัน หรือค้ำประกันใด ๆ ระหว่างลูกค้าผู้ใช้บริการ GOLF MEETS กับเจ้าของโฆษณาที่ลงโฆษณาใน GOLF MEETS เป็นเรื่องระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายอันได้แก่ ลูกค้าและเจ้าของโฆษณา กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายอันเกิดจากการลงโฆษณาหรือโฆษณา GOLF MEETS ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อที่ 5 (ข้อห้ามในการใช้บริการ)

เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้โดยไม่เกิดปัญหา GOLF MEETS ห้ามการกระทำดังต่อไปนี้

  • การกระทำที่สร้างภาระให้แก่เซิร์ฟเวอร์ของ GOLF MEETS
  • การกระทำอันขัดต่อศีลธรรมหรือค่านิยมดีงามในสังคม รวมถึงกฎหมาย
  • การกระทำอันเชื่อมโยงไปสู่การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
  • การกระทำอันเป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงานของ GOLF MEETS
  • การสวมรอยเป็นผู้อื่น หรือองค์กรอื่น เช่น ใช้อีเมลปลอม
  • การกระทำอื่นใดที่ GOLF MEETS เห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อที่ 6 (ช้อสงวนสิทธิการใช้งาน)

(1)

GOLF MEETS ไม่รับประกันความสมบูรณ์แบบ ความถูกต้อง ความมีประโยชน์ใช้งาน ความสามารถนำไปปรับใช้งาน หรือคุณสมบัติอื่นใดของคอนเทนต์ภายในเว็บไซต์ และ GOLF MEETS ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามจากการใช้งานคอนเทนต์ภายใน

(2)

เว็บไซต์ปลายทางลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ GOLF MEETS มิได้อยู่ในความควบคุมดูและของ GOLF MEETS ดังนั้น GOLF MEETS จึงไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเหล่านั้น

(3)

GOLF MEETS มีการจัดวาง บำรุงรักษาและดูแลจัดการระบบความปลอดภัย รวมทั้งตั้งมาตรการความปลอดภัยของเว็บไซต์ แต่ในกรณีที่สายสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเกิดความผิดปกติหรือเสียหาย ทาง GOLF MEETS ไม่ไม่ความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อกรณีที่เกิดความเสียหาย เช่น ข้อมูลของลูกค้าเสียหายหรือสูญหายจากการปลอมแปลงเว็บไซต์ของ GOLF MEETS หรือการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยทุจริต

(4)

GOLF MEETS มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะวางมาตรการป้องกันเว็บไซต์จากไวรัส ทว่า GOLF MEETS ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ต่อกรณีที่เกิดความเสียหายจากไวรัสที่ซ่อนอยู่ในอีเมลซึ่งถูกส่งมาจากเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของ GOLF MEETS อีกทั้งในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใดก็ตามจากเว็บไซต์ของ GOLF MEETS

(5)

GOLF MEETS สามารถลบเนื้อหาในการสื่อสาร เช่น อีเมลของผู้ใช้บริการได้ กรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นต่อบุคคลที่สามจากการที่มิได้เซฟข้อมูลเหล่านี้ GOLF MEETS ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อที่ 7 (การตกลงเพื่อหาข้อยุติและศาลพิจารณาตัดสินคดีความชั้นต้นตามข้อตกลงร่วม)

(1)

กรณีที่เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการตีความเนื้อหาของข้อแนะนำนี้ ให้ถือว่า GOLF MEETS สามารถตัดสินเกี่ยวกับการตีความนั้นได้

(2)

สำหรับข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดขึ้นระหว่างผู้รับผิดชอบการบริหารและลูกค้าผู้ใช้บริการ GOLF MEETS ให้กำหนดศาลท้องถิ่นหรือศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้รับผิดชอบการบริหาร GOLF MEETS เป็นศาลพิจารณาตัดสินคดีความชั้นต้นตามข้อตกลงร่วม

ข้อที่ 8 (อื่น ๆ)

กรณีที่ GOLF MEETS มิได้ใช้สิทธิ์หรือไม่กระทำการใดตามสิทธิ์อันระบุในข้อแนะนำนี้ ไม่ถือว่าได้ละทิ้งสิทธิ์อันพึงมี และแม้ในกรณีที่ข้อแนะนำบางส่วนถือเป็นโมฆะ ก็ให้ถือว่าข้อแนะนำส่วนอื่นที่เหลือมีผลบังคับเช่นเดิม
อนึ่ง ข้อแนะนำนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หลังการเปลี่ยนแปลง ข้อแนะนำใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่ถูกแสดงทางออนไลน์

จัดทำขึ้น ณ วันที่1เดือน5ปี2020

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form