นโยบายความเป็นส่วนตัว|GOLF MEETS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสนามกอล์ฟและข้อมูลกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

GOLF MEETS THAILAND

GOLF MEETS THAILAND

Privacy Policyนโยบายความเป็นส่วนตัว

GOLF MEETS เคารพกฏหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินการดังระบุต่อไปนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

GOLF MEETS อาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในบางกรณีเพื่อนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยทุจริต การสูญหาย การเสียหาย การปลอมแปลง การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้านั้น เราจะจัดสร้างระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ และทำการดูแล ซ่อมบำรุงระบบเป็นอย่างดี เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้า จะถูกนำมาใช้เพื่อการส่งอีเมลติดต่อหรือตอบต่อคำถามจากลูกค้า เป็นต้น

ห้ามการเปิดเผยหรือเสนอข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

GOLF MEETS จะไม่เปิดเผย ส่งมอบ จำหน่ายต่อหรือให้ยืมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาต่อบุคคลที่สามโดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน
เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยได้ในกรณีดังระบุต่อไปนี้

  • กรณีที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า
  • กรณีที่ GOLF MEETS เปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับเหมาช่วงเพื่อให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้า
  • กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลูตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

GOLF MEETS สร้างระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์อย่างเพียบพร้อมเพื่อรักษาความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

การยืนยันตัวตน

กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะกระทำการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สอบถาม แก้ไข หรือลบข้อมูล ต้องขอให้ลูกค้ายืนยันตัวตนก่อนดำเนินการ

การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและการทบทวนแก้ไข

GOLF MEETS จะปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และทบทวนแก้ไขเพื่อปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม

อื่น ๆ

ที่ GOLF MEETS อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ (รวมถึงโฆษณา) กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ณ เว็บไซต์ปลายทางลิงก์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดูแลจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทางลิงก์ที่บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ

จัดทำขึ้น ณ วันที่1เดือน5ปี2020

Contact

กรุณาส่งความคิดเห็นและความต้องการของท่านเกี่ยวกับ GOLF MEETS ในลิงค์ด้านล่าง

Mail form